Waterschap Zuiderzeeland

Dijk & waterfonds

Er is veel mogelijk op onze dijken en in en rond het watersysteem. Mensen voelen zich betrokken bij water en recreëren op en rondom het water. Je kunt water beleven. Om meer gebruik te maken van de mogelijkheden die onze dijken en watergangen bieden, heeft het waterschap het Dijk & waterfonds (voorheen Fonds Medegebruik) ingesteld.

GOED IDEE? DIEN EEN PLAN IN!

Het waterschap nodigt u uit om met ideeën te komen, zodat het water meer kan worden beleefd. Mogelijk kan het waterschap hieraan een financiële bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door het meebetalen aan een in-/uittreedplaats voor kano's, aan wandelroutes, bankjes, kunst of aan cultuurhistorische projecten. Zolang het maar gaat om projecten die op een of andere manier verbonden zijn aan het waterschap of de geschiedenis van de Flevolandse polders.

HOE WERKT HET – IN HET KORT

Het aanvragen van een financiële bijdrage uit het Dijk & waterfonds kan via het aanvraagformulier. Waterschap Zuiderzeeland beoordeelt drie keer per jaar de aanvragen die binnen zijn gekomen. De deadlines hiervoor zijn 31 januari, 30 april en 30 september. Het waterschap neemt daarna de aanvragen in behandeling en beslist uiterlijk na 13 weken over het wel of niet toekennen van een bijdrage.

Voor initiatieven die binnen de beoordelingscriteria van het Dijk & waterfonds vallen, stelt Waterschap Zuiderzeeland een financiële bijdrage beschikbaar. Van partijen die direct betrokken zijn bij het initiatief wordt verwacht dat zij financieel bijdragen in evenredigheid, of dat zij een redelijke inspanning leveren in geld en of tijd (participatie).

VOLOP KANSEN, MAAR WEL MET SPELREGELS

Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor veiligheid, voldoende en schoon water. Dat zijn de kerntaken van het waterschap en dus de belangrijkste verantwoordelijkheid. Daarom is niet alles mogelijk. Het recreatief gebruik van de dijken of het watersysteem en het behoud of versterking van cultuurhistorische waarden kan en mag de uitvoering van deze kerntaken niet belemmeren. Het waterschap heeft daarom enkele voorwaarden opgesteld, waarop een aanvraag uit het Dijk & waterfonds wordt beoordeeld. Zo vindt het waterschap het bijvoorbeeld belangrijk dat initiatieven voor langere tijd toegankelijk blijven en moeten de projecten plaatsvinden op of om het water of de waterkeringen van het waterschap.

Op de initiatieven of maatregelen is het huidige beleid en regelgeving van toepassing. Het kan dus zo zijn dat voor bepaalde initiatieven bijvoorbeeld ook een Watervergunning moet worden aangevraagd.

WAARDEVOL

Omdat water voor veel mensen zo waardevol is, zet Waterschap Zuiderzeeland zich ook zelf in om water meer te kunnen beleven. Dat doet het waterschap met name door mogelijkheden voor recreatie in eigen projecten te onderzoeken, het watererfgoed zo goed mogelijk te behouden en de dijken en watergangen zo veel mogelijk toegankelijk te maken.