Verhaal

KINDERIJSFEEST OP DEN HAVENDIJK

Of ze een schik hadden!!

Fallback image Tejo Teunen

Enkhuizer Courant Tweede blad Dinsdag 31 Januari 1933

Het was gistermiddag erg druk, daar aan den Zuider-Havendijk, tusschen die beiden bruggen. Aan weerskanten van het water stond een aaneengesloten rij van belangstellenden. Op de bruggen aan weerskanten wapperde de vaderlandsche driekleur, en over het water van de eene huizenrij naar de andere waren veelkleurige papieren guirlandes aangebracht. Er moest dus iets feestelijks aan de hand zijn. En jawel, er was een ijsfeest voor de jeugd. Hardrijderij op schaatsen voor jongens en meisjes. De ijsclub ,,Het Zuiden” had deze wedstrijd uitgeschreven. De prijzen waren door de omwonenden van den Havendijk welwillend verstrekt, en zoo kon het feest plaats hebben. De scholen hadden gelukkig vrijaf. Er bestond onder de jeugd vrij veel animo voor dezen wedstrijd. Toen wij een kijkje gingen nemen, waren juist de jongens aan de beurt. Het ijs was al wat dof geworden. Hier en daar was er al wat dooiwater op, maar dat hinderde niet. Ieder met een zwart vest aan en een zwarte hooge zij op, kampen 2 jongens met elkaar, een flinke stok in de hand. Op het midden van de baan was, dwarsover, een touw gespannen, waaraan 2 stukken koek hingen, waarvan elke jongen er met zijn stok een afsloeg en dan weer haastig verder reed, om toch maar het eerst aan de eindstreep te komen. Of ze een schik hadden! En het publiek ook. Wat gaven de prestaties van de jeugd aanleiding tot koddige tafereeltjes, waarbij dan een luid gelach van de toeschouwers opklonk! In het café van den heer van Leijen had ’s avonds de prijsuitreiking plaats. Het was een gezellige aanblik. Een 50-tal kinderen, veelal met hun ouders, waren vol verwachting over hetgeen zou komen. Bereidwillige dames zorgden dat de meisjes en jongens eerst een kopje warme melk kregen. De heer Piels, als voorzitter der ijsclub, heette allen hartelijk welkom en releveerde even het ontstaan der vereeniging. In den strengen winter van ’29 was van hem het initiatief uitgegaan om een kinderijsfeest te organiseeren. Op 2 Febr. ’29 hadden de eerste wedstrijden plaats, waaraan 72 kinderen deelnamen, op 13 Febr. 1929 de 2e wedstrijd met 94 kinderen en nu 4 jaar later 121 kinderen. Een bewijs dat de ijsclub opgang heeft gemaakt. Dank brengt spr. aan allen die hebben medegewerkt om den dag te doen slagen. Vooral de ingezeten die zoo spontaan geld en cadeaux hebben beschikbaar gesteld. De secretaris de heer koopman krijgt nog een speciaal woord van waardeering voor zijn bijzondere ijver en accuratesse. Daarna had de prijsuitreiking plaats.

Bron: Archief Oud Enkhuizen